Wybierz interesującą Cię dziedzinę

 • Umowy cywilne i handlowe

  • doradztwo prawne przy wykonywaniu i przy rozwiązywaniu umów;
  • weryfikacja oraz sporządzanie umów/regulaminów/ogólnych warunków;
  • zabezpieczanie umów (np. hipoteki, zastawy, klauzule gwarancyjne);
  • obsługa transakcji zbycia udziałów i akcji;
  • sporządzanie i weryfikacja transgranicznych umów handlowych;
  • analiza umów z bankami, zakładami ubezpieczeń, deweloperami;
  • prowadzenie sporów sądowych w zakresie umów.
 • Windykacja należności

  • sporządzenie wezwań do zapłaty;
  • negocjacje z dłużnikami i wierzycielami, w tym sporządzanie ugód;
  • dochodzenie należności na drodze sądowej;
  • prowadzenie egzekucji komorniczej.
 • Sprawy przed urzędami

  • prowadzenie w imieniu Klienta spraw przed wszelkimi Urzędami (w tym sprawy o uzyskanie zezwoleń, koncesji oraz sprawy z zakresu prawa budowlanego);
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Sprawy pracownicze

  • reprezentacja przed sądem pracy;
  • sprawy o wypłatę wynagrodzenia ( w tym za nadgodziny), ekwiwalentu za urlop;
  • sprawy dot. wypowiedzenia umów, przywrócenia do pracy, odszkodowań, odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy;
  • mobbing;
  • dyskryminacja;
  • zakaz konkurencji;
  • wypadek przy pracy;
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika (w tym kardy zarządzającej) oraz regulaminów;
 • Sprawy sądowe

  • dochodzenie na drodze sądowej wykonania umowy (w tym o zapłatę za wykonanie umowy) a także odszkodowania za niewykonanie umowy;
  • ochrona dóbr osobistych;
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika;
  • sprawy na tle odpowiedzialności członków zarządu oraz wspólników – wobec spółki oraz wobec kontrahentów spółki;
  • spory między wspólnikami w ramach spółki (w tym o wykluczenie wspólnika ze spółki);
  • podważanie uchwał organów spółki na drodze sądowej.
 • Konsumenci i ochrona danych osobowych

  Konsumenci

  • spory na tle umowy zakupu towaru (w tym również w sklepie internetowym) – w szczególności dotyczące reklamacji, gwarancji;
  • spory na tle umowy kredytowej, pożyczki, ubezpieczenia;
  • spory na tle umowy o usługi turystyczne;
  • reprezentacja przed sądem w sporach konsument-przedsiębiorca (w tym dotyczące klauzul niedozwolonych);
  • doradztwo na rzecz firm w zakresie realizacji obowiązków prawnych względem konsumentów;
  • reprezentacja przed UOKIK.

  Ochrona danych osobowych

  • przygotowywanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
  • audyty prawne firm w zakresie zgodności z przepisami prawa o ochronie danych osobowych;
  • prowadzenie sporów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Sprawy spadkowe

  • doradztwo w sprawach dziedziczenia;
  • sprawy dotyczące nabycia spadku/ odrzucenia spadku/długów spadkowych;
  • testament (przygotowywanie projektu, obalanie testamentu, wykonanie testamentu);
  • wydziedziczenie;
  • podział majątku spadkowego;
  • zabezpieczenie majątku spadkowego;
  • zachowek.
 • Sprawy odszkodowawcze i ubezpieczeniowe

  • dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń z tytułu wypadków/kolizji (OC, AC, NNW);
  • umowy ubezpieczenia (weryfikacja, negocjacje, dochodzenie od ubezpieczycieli roszczeń z tytułu tych umów);
  • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • spory pomiędzy biurami turystycznymi a konsumentami;
  • sprawy dotyczące błędów lekarskich;
  • sprawy o odszkodowanie za niewykonanie umów.
 • Nieruchomości

  • analiza i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, a w szczególności przy zakupie/sprzedaży nieruchomości (w tym także w zakresie umów kredytowych);
  • sporządzanie i opiniowanie umów (szczególnie najmu, dzierżawy, deweloperskich, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami);
  • reprezentacja przed sądem wieczystoksięgowym, przed urzędami;
  • zasiedzenie;
  • zniesienie współwłasności (w tym podział nieruchomości między współwłaścicielami);
  • eksmisja;
  • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości;
  • obsługa wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, pośredników nieruchomości, architektów.
 • E-biznes

  • doradztwo prawne w zakresie e-biznesu;
  • audyty sklepów/serwisów internetowych w zakresie zgodności z przepisami prawa;
  • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji prawnej dla e-sklepów i serwisów internetowych;
  • przygotowanie regulaminów sprzedaży spełniających wymogi prawa konsumenckiego.
 • Obsługa prawna firm i doradztwo dla wspólników

  • pomoc przy zakładaniu spółki/działalności gospodarczej;
  • reprezentacja przed KRS-em;
  • sprawy korporacyjne (projekty uchwał, zmiany umów/statutów, zmiany osobowe w spółce);
  • sprawy restrukturyzacyjne (w tym: łączenie, przekształcenie, podział);
  • likwidacja spółek;
  • spory między wspólnikami ( w tym o wyłączenie wspólnika);
  • podważanie uchwał organów spółki;
  • prowadzenie posiedzeń organów spółki;
  • sprawy przed sądami upadłościowymi;
  • sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • doradztwo związane z emisją akcji i obligacji;
  • reprezentacja inwestorów w sprawach przeciwko spółkom publicznym;
  • legal compliance spółek.