Zadzwoń: +48 662 597 774
Otwórz/zamknij menu Świadczymy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz osób prywatnych jak i firm. Działamy w Bydgoszczy, Trójmieście, ale także na terenie całego kraju.

Często zawierając umowę koncentrujemy się tak bardzo na jej treści, że nie przykładamy dostatecznej uwagi przy oznaczaniu jej stron. Tymczasem, prawidłowe oznaczenie danych kontrahenta może przełożyć się nie tylko na szybkość ale też na skuteczność wyegzekwowania należności od drugiej strony. 

Mianowicie, jeśli nasz kontrahent nie wykona umowy, a ugodowe załatwienie sprawy nie będzie możliwe, staniemy przed koniecznością pozwania naszego kontrahenta. I tutaj już na wstępie może pojawić się problem. Mianowicie, od pewnego czasu występujące w procesie sądowym strony będące osobami fizycznymi muszą być oznaczone poprzez wskazanie numeru PESEL (w przypadku spółek jest to nr KRS lub NIP). Powyższy wymóg jest podyktowany tym, aby następująca po procesie egzekucja komornicza prowadzona była przeciwko dłużnikowi, a nie osobie trzeciej mającej zbieżne imię i nazwisko z naszym dłużnikiem.

O ile ustalenie numeru KRS czy NIP-u spółki będącej naszym kontrahentem nie nastręcza większych trudności, o tyle ustalenie numeru PESEL osoby fizycznej jest bardzo problematyczne, albowiem jest to informacja niedostępna publicznie i należy do kategorii danych osobowych, podlegających ochronie prawnej.

Co do zasady to na Sądzie ciąży obowiązek ustalenia numeru PESEL dłużnika, którego pozywamy. Jednak to my jako powód musimy dostarczyć Sądowi dane pozwalające na ustalenie numeru PESEL. Nierzadko nie dysponujemy takimi danymi, albo dane które posiadamy są już nieaktualne. I pomimo, że nie mamy obowiązku podania w pozwie numeru PESEL dłużnika, którego pozywamy, to leży to w naszym interesie. Mianowicie, jeśli Sąd nie będzie w stanie ustalić tego numeru (bo np. nie będzie posiadał niezbędnych informacji do jego ustalenia), a dłużnik w toku sprawy odmówi podania swego numeru, to sąd zawiesi postępowanie.

Podobnie ma się sytuacja w bardzo popularnych postępowaniach, w których wydawany jest nakaz zapłaty. Mianowicie, nakaz zapłaty wydawany jest na podstawie dokumentów załączonych do pozwu bez przeprowadzania rozprawy. W takich przypadkach, kiedy (w zależności od tego czy pozwany podejmie obronę) nakaz zapłaty może stać się orzeczeniem, na podstawie którego będziemy prowadzić egzekucję. Skoro tak, to już na etapie pozwu powinniśmy wskazać numer PESEL lub aktualne dane dłużnika pozwalające sądowi ustalenie tego numeru. W przeciwnym razie, nakaz nie zostanie wydany, a postępowanie zostanie zawieszone.

Zatem, nieustalenie numeru PESEL grozi zawieszeniem postępowania, zanim jeszcze na dobre się rozpocznie. I tak, w razie zawieszenia będziemy mieli rok czasu na ustalenie numeru PESEL. Gdy nie zrobimy tego w powyższym terminie, postępowanie w sprawie zostanie umorzone. Należy mieć przy tym na względzie fakt, że czas co do zasady nie gra na korzyść wierzyciela.

Wszystkich tych perturbacji można  jednak uniknąć spisując przy zawieraniu umowy z dowodu osobistego naszego kontrahenta jego numer PESEL. Podsumowując, jeśli chcemy skutecznie i sprawnie pozwać naszego kontrahenta, powinniśmy już w pozwie wskazać jego numer PESEL.

I na zakończenie uwaga: powyższe wywody dotyczą nie tylko osób fizycznych będących konsumentami ale także osób fizycznych będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą (tj. przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG).